EN
I was planning to have an ideal life, as a successful UX designer. At least that's what I thought. But I had already started to become an unsatisfied corporate worker. 
Well, my imagination has always been very active.
RO
Urma să am o viață ideală, aș fi fost UX designer de success, zic eu, dar deja începusem să devin o corporatistă nesatisfacută.
Ma rog, imaginația mea a fost întotdeauna foarte activă.
EN
I was about to leave Sibiu,
it was beginning to get too small for me once again,
but Ioana told me she wanted to work with me 
as a brand designer
(OMFG, so cool!)
-
I stayed, of course,
and opened "You Can Step on the Grass Ltd."
because I couldn't find a name that wasn't already taken 
My lawyer advised me to just put together some random letters, hmmmm... NOPE! At least once, I cheered up the ladies from the tax office with this name, it's a keeper!
RO
Urma să plec din Sibiu
mă strângea din nou
dar Ioana mi-a zis că vrea să lucreze cu mine
să fiu brand designer
(OMFG, so cool!)
-
Am rămas, evident
și am deschis Poți călca pe iarbă S.R.L.
pentru că nu am găsit un nume care să nu fi fost deja luat
Avocata mă sfătuia să pun niște litere random, hmmmm…NOPE!
Cel puțin o dată am înveselit doamnele de la ANAF cu numele ăsta, it’s a keeper!
EN
I've become fully "Sibiu-ized,"
unintentionally using regional expressions now,
but idk, man, I want those of us who've stayed here to grow some balls.
I'll fly abroad to gather some courage.

RO
M-am sibienizat de tot
neintenționat zic ora doi, lucră, ai gătat?,
da’ nu știu, fra, vreau s-avem mai multe c*@!e noi ăștia care-am rămas aici.
Voi zbura peste hotare să prind niște curaj.
EN
Someone told me that my drawings are fresh. 
Well, yeah, because, you know, I can't draw correctly. People connect with imperfections. Perfection is learned, staged. 
Real people crave life.
What are we supposed to do? 
We laugh at ourselves, what else can we do?
RO
Cineva mi-a zis că desenele mele sunt fresh.
Păi da, că, nu știu să desenez corect. Oamenii vii rezonează cu imperfecțiunile. Perfecțiunea e învățată, regizată. 
Oamenii vii au nevoie de viață.
Ce ne facem? 
Ne facem de râs, ce să facem?
EN
Cioran didn't like working for others if they didn't share his values.
He kept telling his brother to take a vacation, to change the scenery. Cioran said he wanted to wander around and work the land. He loved his friends and Subarini Park. 
If he hadn't passed away in '95, when I was already about 2 years old, I would have been proud to consider myself his reincarnation. What can I say, I'm reading Woolf and Cioran's letters, I'm bursting with intellectuality.
Cioran said he wanted to lick all the wounds of the world. What a man. What a man! I wish we were friends, he would send me books and letters and sign them "Luț". I'd have loved to sing him "Happy Birthday" and embarrass him.
RO
Lui Cioran nu-i plăcea să lucreze pt alții dacă nu erau pe aceeași lungime de undă cu valorile lui.
Cioran îi tot zicea lui fra-su să-și ia vacanță, să se plimbe. Cioran zicea că vrea să sa meargă pe jos și să lucreze pământul. Își iubea prietenii și parcul Subarini. 
Dacă n-ar fi murit în ‘95, când eu aveam deja vreo 2 ani, m-aș fi mândrit că sunt o reîncarnare a lui. Ce să zic, citesc Woolf și scrisorile lui Cioran, plesnesc de intelectualitate.
Cioran zicea că vrea să lingă toate rănile lumii. Ce om. Ce om! Aș fi vrut să fim prieteni, să-mi trimită cărți și scrisori și să le semneze „Luț”. Aș fi vrut să-i cânt La mulți ani și să-l fac de râs.
EN
Yeah, well, in short, I make money from graphic design, I draw for NGOs and companies that I believe in. 
Otherwise, I try to spend as little time on the computer as possible, I learning to sing, to speak Spanish and Portuguese, I want to garden, to travel, to learn carpentry and sculpture and so on.
RO
Mda, păiii, pe scurt, fac bani din grafică, desenez pentru ONG-uri sau firme care-mi plac. 
În rest, încerc să stau cât mai puțin la calculator, învăț să cânt, să vorbesc spaniolă și portugheză, vreau să grădinăresc, să călătoresc, să învăț tâmplărie și dulgherie și tâmplărie și sculptură și altele.
Mulțumesc,
Silv
Open for commissions and collabs, btw.
Submit
Thank you!
Back to Top